Onze statuten

Onze statuten

Statuten VZW Eternica

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De vereniging wordt ‘Eternica’ genoemd.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.

Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing

nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Doelstellingen en voorwerp van de vzw

De vereniging stelt zich tot doel: Eternica wil inspireren en innoveren in Live Action Role Play of afgekort LARP.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer en niet beperkt: het organiseren van live-rollenspelen, spellen per post, conventies, het verwezenlijken van een tijdschrift of nieuwsbrief, het verspreiden van informatie.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van (bijkomstige) commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

-1-

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Artikel 4. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II. LIDMAATSCHAP Artikel 5. Leden

De leden van de vereniging zijn de effectieve leden die stemrecht hebben op de algemene vergadering. In deze statuten worden zij aangeduid met de term “lid” of “leden”.

De vereniging heeft ook toegetreden leden. De toegetreden leden zijn de deelnemers aan de activiteiten die georganiseerd worden door de verschillende projecten binnen de vereniging. Zij betalen jaarlijks de vereiste lidmaatschapsbijdrage. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

Artikel 6. Aantal leden

Er zijn minstens twee leden. Het maximum aantal leden is onbeperkt.

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid.

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende: minimum achttien jaar oud zijn, voorgedragen zijn door ten minste twee leden en een mondelinge motivatie aangevoerd hebben ten overstaan van de algemene vergadering. Ook moet het lid akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en hieraan ook voldoen. Het lid moet als een goede huisvader/-moeder zorgen voor het project of de activiteit waarmee hij belast is.

Een kandidaat-lid moet schriftelijk (via email) een aanvraag indienen bij het Bestuur.

-2-

De Algemene Vergadering beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als de Algemene Vergadering de toelating van een kandidaat–lid weigert, kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen op de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

Artikel 10. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per e- mail bekend te maken aan het Bestuur.

De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:

Als een lid niet aanwezig is op twee achtereenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.

Wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest wordt het ontslag van kracht aan het begin van de jaarlijkse algemene vergadering.

-3-

Artikel 11. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan Het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 12. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, namelijk minstens 2/3 van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet kunnen worden gehoord op de Algemene Vergadering.

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is niet geheim.

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

 

page4image15532992

-4-

III. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid de secretaris, bij diens afwezigheid door de penningmeester of bij diens afwezigheid, de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 15. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

  1. De wijziging van de statuten
  2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
  3. De kwijting aan de bestuurders alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders
  4. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
  5. De ontbinding van de vereniging
  6. De uitsluiting van een lid
  7. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 
 sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
  8. Om een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
  9. Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen

Artikel 16. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar.

 

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeen roepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

-5-

Artikel 17. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de voorzitter de Algemene Vergadering bijeenroepen. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de voorzitter, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden en bestuurders verstuurd per email op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een

ontwerp van agenda.
Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een

kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 18. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn: wijziging aan de statuten en uitsluiting van en lid.

Ingeval op de eerste Algemene Vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

page6image15369920 page6image15370112

-6-

Artikel 19. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. De voorzitter heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 20. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem. Ieder lid van de vereniging mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander persoon, die lid is

van deze vereniging. De machtiging dient gehandtekend te zijn door het volmacht gevende lid. Elk lid kan maar 1 volmacht hebben van een ander lid. De gehandtekende volmacht moet worden voorgelegd aan de voorzitter op het begin van de Algemene Vergadering.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders

bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegen- woordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend : statutenwijziging en uitsluiting van een lid.

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

 

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 1 lid die aanwezig of vertegenwoordigd is, door geheime stemming.

Artikel 21. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

-7-

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte ge- bracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door het krijgen van een email.

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 22. Samenstelling van het Bestuur
De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit

– ten minste een voorzitter en penningmeester
– de projectleiders van de verschillende projecten actief binnen de VZW

Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het Bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor

onbepaalde duur. Bestuurders zijn herbenoembaar.

Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 23. Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

-8-

Artikel 24. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

Artikel 25. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen. De voorzitter is daarbij bevoegd om alleen te handelen.

De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de

-9-

vestiging van een hypotheek…. . Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 26. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 27. Vergaderingen van het Bestuur
Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of na oproeping door de secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter.

Artikel 28. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-

mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

-10-

Artikel 29. Verslag van het Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

Artikel 30. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 31. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

-11-

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 32. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een bijzondere 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 1 lid die aanwezig of vertegenwoordigd is, door geheime stemming.

V. HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 33. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen.

VI. PROJECTEN Artikel 34.

Binnen de werking van de vereniging wordt gewerkt met projecten, die goedgekeurd

moeten worden door de algemene vergadering en elk op zichzelf, met een door het

bestuursorgaan goedgekeurd budget en eigen medewerkers, evenementen organiseren.

-12-

Voor elk project wordt een projectverantwoordelijke voorgedragen door de medewerkers van het project, die op elk ogenblik rekening en verantwoording moet kunnen afleggen aan het bestuur van de VZW.

Per project wordt er een penningmeester aangeduid die beschikt over een eigen rekening van de VZW.

Elke projectverantwoordelijke moet als een goede huisvader/-moeder zorgen voor het project of de activiteit.

Elke projectverantwoordelijke en elke verantwoordelijke bestuurder moet alle financiële bewijsstukken afleveren aan de penningmeester van het bestuursorgaan.

De verantwoordelijke van een project, die zijn mandaat te buiten gaat of niet strikt de richtlijnen volgt van het bestuur van de VZW, is persoonlijk gehouden door zijn handelingen.

VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS Artikel 35. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

 

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aan- sprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

 

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het

-13-

Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VII. BOEKHOUDING

Artikel 36. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 37. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffen- de uitvoeringsbesluiten.

 

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de

-14-

Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 1 vereffenaar, waarvan zij de opdracht omschrijft.

 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is

overeenkomstig het WVV. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 39. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw, met dien verstande dat dit vermogen enkel kan worden uitgekeerd aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk die doelstellingen heeft of hebben die nauw aansluiten met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 40. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de be- stemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

IX. SLOT Artikel 41. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoerings- besluiten van toepassing.

-15-